Sunday, August 16, 2015

Agnimathana according to Vaikhanasa Agama By Sangendhi Dr S Muthu Batter, Chennai

Agnimathana according to Vaikhanasa Agama By Sangendhi Dr S Muthu Batter, ChennaiWednesday, September 3, 2014

VAIKHANASA - BHAGAVAT - SASTRA - VISHNU - ALAYA - DEVATAS According to Vaikhanasa Bhagavat (Agama) Sastra Deities garbhagruhas are to be constructed in the Vishnu's Temple

VAIKHANASA - BHAGAVAT - SASTRA - VISHNU - ALAYA - DEVATAS  
According to Vaikhanasa Bhagavat (Agama) Sastra 
Deities garbhagruhas to be constructed in the Vishnu's Temple 


Venkatesa Sahasra Namavali in Devanagari TTD SWAMY ARCHANA Ed by Sangendhi Dr S Muthu Batter 1000 Names of Tirupati Lord Srinivasa alias Malayappa Swami


Venkatesa Sahasra Namavali in Devanagari 

Ed by 

Sangendhi Dr S Muthu Batter1000 Names of Tirupati Lord Srinivasa alias Malayappa Swami 


CLICK HERE TO GET IT  THE 1000 NAMAVALI

OR

USE THIS ADDRESS

http://vaikhanasatemple.blogspot.in/2014/08/sri-venkatesa-sahasra-namavali-in.html

OR

USE FOLLOWING ADDRESS FOR PDF FORM FROM GOOGLE DRIVE

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B0l63l_yln1RaDg1MUJrRXhMNkk


THANK U

Wednesday, August 27, 2014

GRANTHA-BALA-PATHA-MALA - க்ரந்தபாலபாடமாலா- Learn Grantha Script through this book August 2014 - Compiled by Sangendhi Dr S Muthu Batter

GRANTHA-BALA-PATHA-MALA 
க்ரந்த-பால-பாட-மாலா
Learn Grantha Script through this book -August 2014
Compiled by Sangendhi Dr S Muthu Batter
Monday, August 25, 2014

Sri Venkatesa Sahasra Namavali in Devanagari Ed by Sangendhi Dr S Muthu Batter - 1000 Names of Tirupati Lord Srinivasa alias Malayappa Swami

Sri Venkatesa Sahasra Namavali in Devanagari Ed by Sangendhi Dr S Muthu Batter
1000 Names of Tirupati Lord Srinivasa alias Malayappa Swami 
श्रीः
श्रीमद्विखनसमहागुरवे नमः
श्रीवेङ्कटेशसहस्रनामावलिः
1 ओं श्रीवेङ्कटेशाय नमः
2 ओं विरूपाक्षाय नमः
3 ओं विश्वेशाय नमः
4 ओं विश्वभावनाय नमः
5 ओं विश्वसृजे नमः
6 ओं विश्वसंहत्रे नमः
7 ओं विश्वप्राणाय नमः
8 ओं विराड्वपुषे नमः
9 ओं शेषाद्रिनिलयाय नमः
10 ओं अशेषभक्तदुःखप्राणाशनाय नमः
11 ओं शेषस्तुत्याय नमः
12 ओं शेषशायिने नमः
13 ओं विशेषज्ञाय नमः
14 ओं विभवे नमः
16 ओं विष्णवे नमः
17 ओं जिष्णवे नमः
18 ओं वर्धिष्णवे नमः
19 ओं उत्सहिष्णवे नमः
20 ओं सहिष्णुकाय नमः
21 ओं भ्राजिष्णवे नमः
22 ओं ग्रसिष्णवे नमः
23 ओं वर्तिष्णवे नमः
24 ओं भरिष्णुकाय नमः
25 ओं कालयन्त्रे नमः
26 ओं कालगोप्त्रे नमः
27 ओं कालाय नमः
28 ओं कालान्तकाय नमः
29 ओं अखिलाय नमः
30 ओं कालगम्याय नमः
31 ओं कालकण्ठवन्द्याय नमः
32 ओं कालकालेश्वराय नमः
33 ओं शम्भवे नमः
34 ओं स्वयम्भुवे नमः
35 ओं अम्भोजनाभये नमः
36 ओं स्तम्भितवारिधये नमः
37 ओं अम्भोधिनन्दिनीजानये नमः
38 ओं शोणाम्भोजपदप्रभाय नमः
39 ओं कम्बुग्रीवाय नमः
40 ओं शम्बरारिरूपाय नमः
41 ओं शम्भरजेक्षणाय नमः
42 ओं बिम्बाधराय नमः
43 ओं बिम्बरूपिणे नमः
44 ओं प्रतिबिम्बक्रियातिगाय नमः
45 ओं गुणवते नमः
46 ओं गुणगम्याय नमः
47 ओं गुणातीताय नमः
48 ओं गुणप्रियाय नमः
49 ओं दुर्गुणध्वंसकृते नमः
50 ओं सर्वसुगुणाय नमः
51 ओं गुणभासकाय नमः
52 ओं परेशाय नमः
53 ओं परमात्मने नमः
54 ओं परस्मैज्योतिषे नमः
55 ओं परायैगतये नमः
56 ओं परस्मै पदाय नमः
57 ओं वियद्वाससे नमः
58 ओं पारम्पर्यशुभप्रदाय नमः
59 ओं ब्रह्माण्डगर्भाय नमः
60 ओं ब्रह्मण्याय नमः
61 ओं ब्रह्मसृजे नमः
62 ओं ब्रह्मबोधिताय नमः
63 ओं ब्रह्मस्तुत्याय नमः
64 ओं ब्रह्मवादिने नमः
65 ओं ब्रह्मचर्यपरायणाय नमः
66 ओं सत्यव्रतार्थसन्तुष्टाय नमः
67 ओं सत्यरूपिणे नमः
68 ओं झषाङ्गवते नमः
69 ओं सोमकप्राणहारिणे नमः
70 ओं आनीताम्नायाय नमः
71 ओं अब्धिसञ्चराय नमः
72 ओं देवासुरस्तुत्याय नमः
73 ओं परन्मन्दरधारकाय नमः
74 ओं धन्वन्तरे नमः
75 ओं कच्छपाङ्गाय नमः
76 ओं पयोनिधिविमन्थकाय नमः
77 ओं अमरामृतसन्धात्रे नमः
78 ओं धृतसम्मोहिनीवपुषे नमः
79 ओं हरमोहकमायाविने नमः
80 ओं रक्षस्सन्दोहभञ्जनाय नमः
81 ओं हिरण्याक्षविदारिणे नमः
82 ओं यज्ञाय नमः
83 ओं यज्ञविभावनाय नमः
84 ओं यज्ञीयोर्वीसमुद्धर्त्रे नमः
85 ओं लीलाक्रीडाय नमः
86 ओं प्रतापवते नमः
87 ओं दण्डकासुरविध्वंसिने नमः
88 ओं वक्रदंष्ट्राय नमः
89 ओं क्षमाधराय नमः
90 ओं गन्धर्वशापहरणाय नमः
91 ओं पुण्यगन्धाय नमः
92 ओं विचक्षणाय नमः
93 ओं करालवक्त्राय नमः
94 ओं सोमार्कनेत्राय नमः
95 ओं षड्गुणवैभवाय नमः
96 ओं श्वेतघोणिने नमः
97 ओं घूर्णितभ्रुवे नमः
98 ओं घुर्घुरध्वनिविभ्रमाय नमः
99 ओं द्राघीयसे नमः
100 ओं नीलकेशिने नमः
101 ओं जाग्रदम्बुजलोचनाय नमः
102 ओं घृणावते नमः
103 ओं घृणिसम्मोहाय नमः
104 ओं महाकालाग्निदीधितये नमः
105 ओं ज्वालाकरालवदनाय नमः
106 ओं महोल्काकुलवीक्षणाय नमः
107 ओं सटानिर्भिण्णमेघौघाय नमः
108 ओं दंष्ट्रारुग्व्याप्तदिक्तटाय नमः
109 ओं उच्छ्वासाकृष्टभूतेशाय नमः
110 ओं निःश्वासत्यक्तविश्वसृजे नमः
111 ओं अन्तर्भ्रमज्जगद्गर्भाय नमः
112 ओं अनन्ताय नमः
113 ओं ब्रह्मकपालहृते नमः
114 ओं उग्राय नमः
115 ओं वीराय नमः
116 ओं महाविष्णवे नमः
117 ओं ज्वलनाय नमः
118 ओं सर्वतोमुखाय नमः
119 ओं नृसिंहाय नमः
120 ओं भीषणाय नमः
121 ओं भद्राय नमः
122 ओं मृत्युमृत्यवे नमः
123 ओं सनातनाय नमः
124 ओं सभास्तम्भोद्भवाय नमः
125 ओं भीमाय नमः
126 ओं शिरोमालिने नमः
127 ओं महेश्वराय नमः
128 ओं द्वादशादित्यचूडालाय नमः
129 ओं कल्पधूमसटाच्छवये नमः
130 ओं हिरण्यकोरस्स्थलभिन्नखाय नमः
131 ओं सिंहमुखाय नमः
132 ओं अनघाय नमः
133 ओं प्रह्लादवरदाय नमः
134 ओं धीमते नमः
135 ओं भक्तसङ्घप्रतिष्ठिताय नमः
136 ओं ब्रह्मरुद्रादिसंसेव्याय नमः
137 ओं सिद्धसाध्यप्रपूजिताय नमः
138 ओं लक्ष्मीनृसिंहाय नमः
139 ओं देवेशाय नमः
140 ओं ज्वालाजिह्वान्त्रमालिकाय नमः
141 ओं खड्गिने नमः
142 ओं खेटिने नमः
143 ओं महेष्वासिने नमः
144 ओं कपालिने नमः
145 ओं मुसलिने नमः
146 ओं हलिने नमः
147 ओं पाशिने नमः
148 ओं शूलिने नमः
149 ओं महाबाहवे नमः
150 ओं ज्वरघ्नाय नमः
151 ओं रोगलुण्ठकाय नमः
152 ओं मौञ्जीयुजे नमः
153 ओं छात्रकाय नमः
154 ओं दण्डिने नमः
155 ओं कृष्णाजिनधराय नमः
156 ओं वटवे नमः
157 ओं अधीतवेदाय नमः
158 ओं वेदान्तोद्धारकाय नमः
159 ओं ब्रह्मनैष्ठिकाय नमः
160 ओं अहीनशयनप्रीताय नमः
161 ओं आदितेयाय नमः
162 ओं अनघाय नमः
163 ओं हरये नमः
164 ओं संवित्प्रियाय नमः
165 ओं सामवेद्याय नमः
166 ओं बलिवेश्मप्रतिष्ठिताय नमः
167 ओं बलिक्षालितपादाब्जाय नमः
168 ओं बिन्ध्यावलिविमानिताय नमः
169 ओं त्रिपादभूमिस्वीकर्त्रे नमः
170 ओं विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
171 ओं धृतत्रिविक्रमाय नमः
172 ओं स्वाङ्घ्रिनखभिन्नाण्डखर्पराय नमः
173 ओं पज्जातवाहिनीधारापवत्रितजगत्त्रयाय नमः
174 ओं विधिसम्मानिताय नमः
175 ओं पुण्याय नमः
176 ओं दैत्ययोद्घ्रे नमः
177 ओं जयोर्जिताय नमः
178 ओं सुरराज्यप्रदाय नमः
179 ओं शुक्रमदहृते नमः
180 ओं सुगतीश्वराय नमः
181 ओं जामदग्न्याय नमः
182 ओं कुठारिणे नमः
183 ओं कार्तवीर्यविदारणाय नमः
184 ओं रेणुकायाश्शिरोहारिणे नमः
185 ओं दुष्टक्षत्रियमर्दनाय नमः
186 ओं वर्चस्विने नमः
187 ओं दानशीलाय नमः
188 ओं धनुष्मते नमः
189 ओं ब्रह्मवित्तमाय नमः
190 ओं अत्युदग्राय नमः
191 ओं समग्राय नमः
192 ओं न्यग्रोधाय नमः
193 ओं दुष्टनिग्रहाय नमः
194 ओं रविवंशसमुद्भूताय नमः
195 ओं राघवाय नमः
196 ओं भरताग्रजाय नमः
197 ओं कौसल्यातनयाय नमः
198 ओं रामाय नमः
199 ओं विश्वामित्रप्रियङ्कराय नमः
200 ओं ताटकारये नमः
201 ओं सुबाहुघ्नाय नमः
202 ओं बलातिबलमन्त्रवते नमः
203 ओं अहल्याशापविच्छेदिने नमः
204 ओं प्रविष्टजनकालयाय नमः
205 ओं स्वयंवरसभासंस्थाय नमः
206 ओं ईशचापप्रभञ्जनाय नमः
207 ओं जानकीपरिणेत्रे नमः
208 ओं जनकाधीशसंस्तुत्याय नमः
209 ओं जमदग्नितनूजातयोद्ध्रे नमः
210 ओं अयोध्याधिपाग्रण्ये नमः
211 ओं पितृवाक्यप्रतीपालाय नमः
212 ओं त्यक्तराज्याय नमः
213 ओं सलक्ष्मणाय नमः
214 ओं ससीताय नमः
215 ओं चित्रकूटस्थाय नमः
216 ओं भरताहितराज्यकाय नमः
217 ओं काकदर्पप्रहर्त्रे नमः
218 ओं दण्डकारण्यवासकाय नमः
219 ओं पञ्चवटीविहारिणे नमः
220 ओं स्वधर्मपरिपोषकाय नमः
221 ओं विराधघ्ने नमः
222 ओं अगस्त्यमुख्यमुनिसम्मानिताय नमः
223 ओं पुंसे नमः
224 ओं इन्द्रचापधराय नमः
225 ओं खड्गधराय नमः
226 ओं अक्षयसायकाय नमः
227 ओं खरान्तकाय नमः
228 ओं दूषणारये नमः
229 ओं त्रिशिरस्करिपवे नमः
230 ओं वृषाय नमः
231 ओं शूर्पणखानासाच्छेत्त्रे नमः
232 ओं वल्कलधारकाय नमः
233 ओं जटावते नमः
234 ओं पर्णशालास्थाय नमः
235 ओं मारीचबलमर्दकाय नमः
236 ओं पक्षिराट्कृतसंवादाय नमः
237 ओं रवितेजसे नमः
238 ओं महाबलाय नमः
239 ओं शबर्यानीतफलभुजे नमः
240 ओं हनूमत्परितोषिताय नमः
241 ओं सुग्रीवाभयदाय नमः
242 ओं दैत्यकायक्षेपणभासुराय नमः
243 ओं सप्तसालसमुच्छेत्रे नमः
244 ओं वालिहृते नमः
245 ओं कपिसंवृताय नमः
246 ओं वायुसूनुकृतासेवाय नमः
247 ओं त्यक्तपम्पाय नमः
248 ओं कुशासनाय नमः
249 ओं उदन्वत्तीरगाय नमः
250 ओं शूराय नमः
251 ओं विभीषणवरप्रदाय नमः
252 ओं सेतुकृते नमः
253 ओं दैत्यघ्ने नमः
254 ओं प्राप्तलङ्काय नमः
255 ओं अलङ्कारवते नमः
256 ओं अतिकायशिरच्छेत्त्रे नमः
257 ओं कुम्भकर्णविभेदनाय नमः
258 ओं दशकण्ठशिरोध्वंसिने नमः
259 ओं जाम्बवत्प्रमुखावृताय नमः
260 ओं जानकीशाय नमः
261 ओं सुराध्यक्षाय नमः
262 ओं साकेतेशाय नमः
263 ओं पुरातनाय नमः
264 ओं पुण्यश्लोकाय नमः
265 ओं वेदवेद्याय नमः
266 ओं स्वामितीर्थनिवासकाय नमः
267 ओं लक्ष्मीसरःकेलिलोलाय नमः
268 ओं लक्ष्मीशाय नमः
269 ओं लोकरक्षकाय नमः
270 ओं देवकीगर्भसम्भूताय नमः
271 ओं यशोदेक्षणलालिताय नमः
272 ओं वसुदेवकृतस्तोत्राय नमः
273 ओं नन्दगोपमनोहराय नमः
274 ओं चतुर्भुजाय नमः
275 ओं कोमलाङ्गाय नमः
276 ओं गदावते नमः
277 ओं नीलकुन्तलाय नमः
278 ओं पूतनाप्राणसंहर्त्रे नमः
279 ओं तृणावर्तविनाशनाय नमः
280 ओं गर्गारोपितनामाङ्काय नमः
281 ओं वासुदेवाय नमः
282 ओं अधोक्षजाय नमः
283 ओं गोपिकास्तन्यपायिने नमः
284 ओं बलभद्रानुजाय नमः
285 ओं अच्युताय नमः
286 ओं वैयाघ्रनखभूषाय नमः
287 ओं वत्सजिते नमः
288 ओं वत्सवर्धनाय नमः
289 ओं क्षीरसाराशनरताय नमः
290 ओं दधिभाण्डप्रमर्दनाय नमः
291 ओं नवनीतापहर्त्रे नमः
292 ओं नीलनीरदभासुराय नमः
293 ओं आभीरदृष्टदौर्जन्याय नमः
294 ओं नीलपद्मनिभाननाय नमः
295 ओं मातृदर्शितविश्वासाय नमः
296 ओं उलूखलनिबन्धनाय नमः
297 ओं नलकूबरशापान्ताय नमः
298 ओं दोधूलिच्छुरिताङ्गकाय नमः
299 ओं गोसङ्घरक्षकाय नमः
300 ओं श्रीशाय नमः
301 ओं बृन्दारण्यनिवासकाय नमः
302 ओं वत्सान्तकाय नमः
303 ओं बकद्वेषिणे नमः
304 ओं दैत्याम्बुदमहानिलाय नमः
305 ओं महाजगरचण्डाग्नये नमः
306 ओं शकटप्राणकण्टकाय नमः
307 ओं इन्द्रसेव्याय नमः
308 ओं पुण्यगात्राय नमः
309 ओं खरजिते नमः
310 ओं चण्डदीधितये नमः
311 ओं तालपक्वफलाशिने नमः
312 ओं कालीयफणिदर्पघ्ने नमः
313 ओं नागपत्नीस्तुतिप्रीताय नमः
314 ओं प्रलम्बासुरखण्डनाय नमः
315 ओं दावाग्निबलहारिणे नमः
316 ओं फलाहारिणे नमः
317 ओं गदाग्रजाय नमः
318 ओं गोपाङ्गनाचेलचोराय नमः
319 ओं पाथोलीलाविशारदाय नमः
320 ओं वंशगानप्रवीणाय नमः
321 ओं गोपीहस्ताम्बुजार्चिताय नमः
322 ओं मुनिपत्न्याहृताहाराय नमः
323 ओं मुनिश्रेष्ठाय नमः
324 ओं मुनिप्रियाय नमः
325 ओं गोवर्धनाद्रिसन्धर्त्रे नमः
326 ओं सङ्क्रन्दनतमोsपहाय नमः
327 ओं सदुद्यानविलासिने नमः
328 ओं रासक्रीडापरायणाय नमः
329 ओं वरुणाभ्यर्चिताय नमः
330 ओं गोपीप्रार्थिताय नमः
331 ओं पुरुषोत्तमाय नमः
332 ओं अक्रूरस्तुतिसम्प्रीताय नमः
333 ओं कुब्जायौवनदायकाय नमः
334 ओं मुष्टिकोरः प्रहारिणे नमः
335 ओं चाणूरोदरदारणाय नमः
336 ओं मल्लयुद्धाग्रगण्याय नमः
337 ओं पितृबन्धनमोचकाय नमः
338 ओं मत्तमातङ्गपञ्चास्याय नमः
339 ओं कंसग्रीवानिकृन्तनाय नमः
340 ओं उग्रसेनप्रतिष्ठात्रे नमः
341 ओं रत्नसिंहासनस्थिताय नमः
342 ओं कालनेमिखलद्वेषिणे नमः
343 ओं मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः
344 ओं साल्वसेवितदुर्धर्षराजस्मयनिवारणाय नमः
345 ओं रुक्मिणीगर्वापहारिणे नमः
346 ओं रुक्मिणीनयनोत्सवाय नमः
347 ओं प्रद्युम्नजनकाय नमः
348 ओं कामिने नमः
349 ओं प्रद्युम्नाय नमः
350 ओं द्वारकाधिपाय नमः
351 ओं मण्याहर्त्रे नमः
352 ओं महामायाय नमः
353 ओं जाम्बवत्कृतसङ्गराय नमः
354 ओं जाम्बूनदाम्बरधराय नमः
355 ओं गम्याय नमः
356 ओं जाम्बवतीविभवे नमः
357 ओं कालिन्दीप्रथितारामकेलये नमः
358 ओं गुञ्जावतंसकाय नमः
359 ओं मन्दारसुमनोभास्वते नमः
360 ओं शचीशाभीष्टदायकाय नमः
361 ओं सत्राजिन्मानसोल्लासिने नमः
362 ओं सत्याजानये नमः
363 ओं शुभावहाय नमः
364 ओं शतधन्वहराय नमः
365 ओं सिद्धाय नमः
366 ओं पाण्डवप्रियकोत्सवाय नमः
367 ओं भद्रप्रियाय नमः
368 ओं सुभद्रायाभ्रात्रे नमः
369 ओं विभवे नमः
370 ओं किरीटकुण्डलधराय नमः
371 ओं कल्पपल्लवलालिताय नमः
372 ओं भैष्मीप्रणयभाषावते नमः
373 ओं मित्रविन्दाधिपाय नमः
374 ओं अभयाय नमः
375 ओं स्वमूर्तिकेलीसम्प्रीताय नमः
376 ओं लक्ष्मणोदारमानसाय नमः
377 ओं प्राग्ज्योतिषाधिपध्वंसिने नमः
378 ओं तत्सैन्यान्तकराय नमः
379 ओं अमृताय नमः
380 ओं भूमिस्तुताय नमः
381 ओं भूरिभोगाय नमः
382 ओं भूषणाम्बरसंयुताय नमः
383 ओं बहुरामाकृताह्लादाय नमः
384 ओं गन्धमाल्यानुलेपनाय नमः
385 ओं नारदादृष्टचरिताय नमः
386 ओं देवेशाय नमः
387 ओं विष्वराजे नमः
388 ओं गुरवे नमः
389 ओं बाणबाहुविदारकाय नमः
390 ओं तापज्वरविनाशकाय नमः
391 ओं उषोद्धर्षयित्रे नमः
392 ओं अव्यक्ताय नमः
393 ओं शिववाक्तुष्टमानसाय नमः
394 ओं महेशज्वरसंस्तुत्याय नमः
395 ओं शीतज्वरभयान्तकाय नमः
396 ओं नृगराजोद्धारकाय नमः
397 ओं पौण्ड्रकादिवधोद्यताय नमः
398 ओं विविझारिच्छलोद्विद्मब्राह्मणेषु दयापराय नमः
399 ओं जरासन्धबलद्वेषिणे नमः
400 ओं केशिदैत्यभयङ्कराय नमः
401 ओं चक्रिणे नमः
402 ओं दैत्यान्तकाय नमः
403 ओं सभ्याय नमः
404 ओं राजबन्धविमोचकाय नमः
405 ओं राजसूयहविर्भोक्त्रे नमः
406 ओं स्निग्धाङ्गाय नमः
407 ओं शुभलक्षणाय नमः
408 ओं धानाबक्षणसम्प्रीताय नमः
409 ओं कुचेलाभीष्टदायकाय नमः
410 ओं सत्वादिगुणगम्भीराय नमः
411 ओं द्रौपदीमानरक्षकाय नमः
412 ओं भीष्मध्येयाय नमः
413 ओं भक्तवश्याय नमः
414 ओं भीमपूज्याय नमः
415 ओं दयानिधये नमः
416 ओं दन्तवक्त्रशिरश्छेत्रे नमः
417 ओं कृष्णाय नमः
418 ओं कृष्णसखाय नमः
419 ओं स्वराजे नमः
420 ओं वैजयन्तीप्रमोदिने नमः
421 ओं बर्हिबर्हविभूषणाय नमः
422 ओं पार्थकौरवसन्धानकारिणे नमः
423 ओं दुश्शासनान्तकारिणे नमः
424 ओं बुद्धाय नमः
425 ओं विशुद्धाय नमः
426 ओं सर्वज्ञाय नमः
427 ओं क्रतुहिंसाविनिन्दकाय नमः
428 ओं त्रिपुरस्त्रीमानभङ्गाय नमः
429 ओं सर्वशास्त्रविशारदाय नमः
430 ओं निर्विकाराय नमः
431 ओं निर्ममाय नमः
432 ओं निराभासाय नमः
433 ओं निरामयाय नमः
434 ओं जगन्मोहकधर्मिणे नमः
435 ओं दिग्वस्त्राय नमः
436 ओं दिग्पतीश्वराय नमः
437 ओं कल्किने नमः
438 ओं म्लेच्छप्रहर्त्रे नमः
439 ओं दुष्टनिग्रहकारकाय नमः
440 ओं धर्मप्रतिष्ठाकारिणे नमः
441 ओं चातुर्वर्ण्यविभागकृते नमः
442 ओं युगान्तकाय नमः
443 ओं युगाक्रान्ताय नमः
444 ओं युगकृते नमः
445 ओं युगभासकाय नमः
446 ओं कामारये नमः
447 ओं कामकारिणे नमः
448 ओं निष्कामाय नमः
449 ओं कामितार्थदाय नमः
450 ओं सवितृवरेण्यभर्गाय नमः
451 ओं शार्ङ्गिणे नमः
452 ओं वेकुण्ठमन्दिराय नमः
453 ओं हयग्रीवाय नमः
454 ओं कैटभारये नमः
455 ओं ग्राहघ्नाय नमः
456 ओं गजरक्षकाय नमः
457 ओं सर्वसंशयविच्छेत्रे नमः
458 ओं सर्वभक्तसमुत्सुकाय नमः
459 ओं कपर्दिने नमः
460 ओं कामहारिणे नमः
461 ओं कलायै नमः
462 ओं काष्ठायै नमः
463 ओं स्मृतये नमः
464 ओं धृतये नमः
465 ओं अनादये नमः
466 ओं अप्रमेयौजसे नमः
467 ओं प्रधानाय नमः
468 ओं सन्निरूपकाय नमः
469 ओं निर्लेपाय नमः
470 ओं निस्पृहाय नमः
471 ओं असङ्गाय नमः
472 ओं निर्भयाय नमः
473 ओं नीतिपारगाय नमः
474 ओं निष्प्रेष्याय नमः
475 ओं निष्क्रियाय नमः
476 ओं शान्ताय नमः
477 ओं निष्प्रपञ्चाय नमः
478 ओं निधये नमः
479 ओं नयाय नमः
480 ओं कर्मिणे नमः
481 ओं अकर्मिणे नमः
482 ओं विकर्मिणे नमः
483 ओं कर्मेप्सवे नमः
484 ओं कर्मभावनाय नमः
485 ओं कर्माङ्गाय नमः
486 ओं कर्मविन्यासाय नमः
487 ओं महाकर्मिणे नमः
488 ओं महाव्रतिने नमः
489 ओं कर्मभुजे नमः
490 ओं कर्मफलदाय नमः
491 ओं कर्मेशाय नमः
492 ओं कर्मनिग्रहाय नमः
493 ओं नराय नमः
494 ओं नारायणाय नमः
495 ओं दान्ताय नमः
496 ओं कपिलाय नमः
497 ओं कामदाय नमः
498 ओं शुचये नमः
499 ओं तप्त्रे नमः
500 ओं जप्त्रे नमः
501 ओं अक्षमालावते नमः
502 ओं गन्त्रे नमः
503 ओं नेत्रे नमः
504 ओं लाभाय नमः
505 ओं गतये नमः
506 ओं शिष्टाय नमः
507 ओं द्रष्ट्रे नमः
508 ओं रिपुद्वेष्ट्रे नमः
509 ओं रोष्ट्रे नमः
510 ओं वेष्ट्रे नमः
511 ओं महानटाय नमः
512 ओं रोद्ध्रे नमः
513 ओं बोद्ध्रे नमः
514 ओं महायोद्ध्रे नमः
515 ओं श्रद्धावते नमः
516 ओं सत्यधिये नमः
517 ओं शुभाय नमः
518 ओं मन्त्रिणे नमः
519 ओं मन्त्राय नमः
520 ओं मन्त्रगम्याय नमः
521 ओं मन्त्रकृते नमः
522 ओं परमन्त्रहृते नमः
523 ओं मन्त्रभृते नमः
524 ओं मन्त्रफलदाय नमः
525 ओं मन्त्रेशाय नमः
526 ओं मन्त्रविग्रहाय नमः
527 ओं मन्त्राङ्गाय नमः
528 ओं मन्त्रविन्यासाय नमः
529 ओं महामन्त्राय नमः
530 ओं महाक्रमाय नमः
531 ओं स्थिरधिये नमः
532 ओं स्थिरविज्ञानाय नमः
533 ओं स्थिरप्रज्ञाय नमः
534 ओं स्थिरासनाय नमः
535 ओं स्थिरयोगाय नमः
536 ओं स्थिराधाराय नमः
537 ओं स्थिरमार्गाय नमः
538 ओं स्थिरागमाय नमः
539 ओं निःश्रेयसाय नमः
540 ओं निरीहाय नमः
541 ओं अग्नये नमः
542 ओं निरवद्याय नमः
543 ओं निरञ्जनाय नमः
544 ओं निर्वैराय नमः
545 ओं निरहङ्काराय नमः
546 ओं निर्दम्भाय नमः
547 ओं निरसूयकाय नमः
548 ओं अनन्ताय नमः
549 ओं अनन्तबाहूरवे नमः
550 ओं अनन्ताङ्घ्रये नमः
551 ओं अनन्तदृशे नमः
552 ओं अनन्तवक्त्राय नमः
553 ओं अनन्ताङ्गाय नमः
554 ओं अनन्तरूपाय नमः
555 ओं अनन्तकृते नमः
556 ओं ऊर्ध्वरेतसे नमः
557 ओं ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः
558 ओं ऊर्ध्वमूर्ध्ने नमः
559 ओं ऊर्ध्वशाखकाय नमः
560 ओं ऊर्ध्वाय नमः
561 ओं ऊर्ध्वाध्वरक्षिणे नमः
562 ओं ऊर्ध्वज्वालाय नमः
563 ओं निराकुलाय नमः
564 ओं बीजाय नमः
565 ओं बीजप्रजाय नमः
566 ओं नित्याय नमः
567 ओं निदानाय नमः
568 ओं निष्कृतये नमः
569 ओं कृतिने नमः
570 ओं महते नमः
571 ओं अणीयसे नमः
572 ओं गरिम्णे नमः
573 ओं सुषमायै नमः
574 ओं चित्रमालिकाय नमः
575 ओं नभस्पृशे नमः
576 ओं नभसोज्योतिषे नमः
577 ओं नभस्वते नमः
578 ओं निर्नभसे नमः
579 ओं नभसे नमः
580 ओं अभवे नमः
581 ओं विभवे नमः
582 ओं प्रभवे नमः
583 ओं शम्भवे नमः
584 ओं महीयसे नमः
585 ओं भूर्भुवाकृतये नमः
586 ओं महानन्दाय नमः
587 ओं महाशूराय नमः
588 ओं महोराशये नमः
589 ओं महोत्सवाय नमः
590 ओं महाक्रोधाय नमः
591 ओं महाज्वालाय नमः
592 ओं महाशान्ताय नमः
593 ओं महागुणाय नमः
594 ओं सत्यव्रताय नमः
595 ओं सत्यपराय नमः
596 ओं सत्यसन्धाय नमः
597 ओं सताङ्गतये नमः
598 ओं सत्येशाय नमः
599 ओं सत्यसङ्कल्पाय नमः
600 ओं सत्यचारित्रलक्षणाय नमः
601 ओं अन्तश्चराय नमः
602 ओं अन्तरात्मने नमः
603 ओं परमात्मने नमः
604 ओं चिदात्मकाय नमः
605 ओं रोचनाय नमः
606 ओं रोचमानाय नमः
607 ओं साक्षिणे नमः
608 ओं शौरये नमः
609 ओं जनार्दनाय नमः
610 ओं मुकुन्दाय नमः
611 ओं नन्दनिष्पन्दाय नमः
612 ओं स्वर्णबिन्दवे नमः
613 ओं पुरन्दराय नमः
614 ओं अरिन्दमाय नमः
615 ओं सुमन्दाय नमः
616 ओं कुन्दमन्दारहासवते नमः
617 ओं स्यन्दनारूढचण्डाङ्गाय नमः
618 ओं आनन्दिने नमः
619 ओं नन्दनन्दाय नमः
620 ओं अनसूयानन्दनाय नमः
621 ओं अत्रिनेत्रानन्दाय नमः
622 ओं सुनन्दवते नमः
623 ओं शङ्खवते नमः
624 ओं पङ्कजकराय नमः
625 ओं कुङ्कुमाङ्काय नमः
626 ओं जयाङ्कुशाय नमः
627 ओं अम्भोजमकरन्दाढ्याय नमः
628 ओं निष्पङ्काय नमः
629 ओं अगरुपङ्किलाय नमः
630 ओं इन्द्राय नमः
631 ओं चन्द्ररथाय नमः
632 ओं चन्द्राय नमः
633 ओं अतिचन्द्राय नमः
634 ओं चन्द्रभासकाय नमः
635 ओं उपेन्द्राय नमः
636 ओं इन्द्रराजाय नमः
637 ओं वागिन्द्राय नमः
638 ओं चन्द्रलोचनाय नमः
639 ओं प्रतीचे नमः
640 ओं पराचे नमः
641 ओं परस्मैधाम्ने नमः
642 ओं परमार्थाय नमः
643 ओं परात्पराय नमः
644 ओं अपारवाचे नमः
645 ओं पारगामिने नमः
646 ओं परावाराय नमः
647 ओं परावराय नमः
648 ओं सहस्वते नमः
649 ओं अर्थदात्रे नमः
650 ओं सहनाय नमः
651 ओं साहसिने नमः
652 ओं जयिने नमः
653 ओं तेजस्विने नमः
654 ओं वायुविशिखिने नमः
655 ओं तपस्विने नमः
656 ओं तापसोत्तमाय नमः
657 ओं ऐश्वर्योद्भूतिकृते नमः
658 ओं भूतये नमः
659 ओं ऐश्वर्याङ्गकलापवते नमः
660 ओं अम्भोधिशायिने नमः
661 ओं भगवते नमः
662 ओं सर्वज्ञाय नमः
663 ओं सामपारगाय नमः
664 ओं महायोगिने नमः
665 ओं महाधीराय नमः
666 ओं महाभोगिने नमः
667 ओं महाप्रभवे नमः
668 ओं महावीराय नमः
669 ओं महातुष्टये नमः
670 ओं महापुष्टये नमः
671 ओं महागुणाय नमः
672 ओं महादेवाय नमः
673 ओं महाबाहवे नमः
674 ओं महाधर्माय नमः
675 ओं महेश्वराय नमः
676 ओं समीपगाय नमः
677 ओं दूरगामिने नमः
678 ओं स्वर्गमार्गनिरर्गलाय नमः
679 ओं नगाय नमः
680 ओं नगधराय नमः
681 ओं नागाय नमः
682 ओं नागेशाय नमः
683 ओं नागपालकाय नमः
684 ओं हिरण्मयाय नमः
685 ओं स्वर्णरेतसे नमः
686 ओं हिरण्यार्चिषे नमः
687 ओं हिरण्यदाय नमः
688 ओं गुणगण्याय नमः
689 ओं शरण्याय नमः
690 ओं पुण्यकीर्तये नमः
691 ओं पुराणाय नमः
692 ओं जऩ्यभृते नमः
693 ओं जन्यसन्नद्धाय नमः
694 ओं दिव्यपञ्चायुधाय नमः
695 ओं वशिने नमः
696 ओं दौर्जन्यभङ्गाय नमः
697 ओं पर्जन्याय नमः
698 ओं सौजन्यनिलयाय नमः
699 ओं अलयाय नमः
700 ओं जलन्धरान्तकाय नमः
701 ओं भस्मदैत्यनाशिने नमः
702 ओं महामनसे नमः
703 ओं श्रेष्ठाय नमः
704 ओं श्रविष्ठाय नमः
705 ओं द्राघिष्ठाय नमः
706 ओं गरिष्ठाय नमः
707 ओं गरुडध्वजाय नमः
708 ओं ज्येष्ठाय नमः
709 ओं द्रढिष्ठाय नमः
710 ओं वर्षिष्ठाय नमः
711 ओं द्राघीयसे नमः
712 ओं प्रणवाय नमः
713 ओं फणिने नमः
714 ओं सम्प्रदायकराय नमः
715 ओं स्वामिने नमः
716 ओं सुरेशाय नमः
717 ओं माधवाय नमः
718 ओं मधवे नमः
719 ओं निर्निमेषाय नमः
720 ओं विधये नमः
721 ओं वेधसे नमः
722 ओं बलवते नमः
723 ओं जीवनाय नमः
724 ओं बलिने नमः
725 ओं स्मर्त्रे नमः
726 ओं श्रोत्रे नमः
727 ओं विकर्त्रे नमः
728 ओं ध्यात्रे नमः
729 ओं नेत्रे नमः
730 ओं समाय नमः
731 ओं असमाय नमः
732 ओं होत्रे नमः
733 ओं पोत्रे नमः
734 ओं महावक्त्रे नमः
735 ओं रन्त्रे नमः
736 ओं मन्त्रे नमः
737 ओं खलान्तकाय नमः
738 ओं दात्रे नमः
739 ओं ग्राहयित्रे नमः
740 ओं मात्रे नमः
741 ओं नियन्त्रे नमः
742 ओं अनन्तवैभवाय नमः
743 ओं गोप्त्रे नमः
744 ओं गोपयित्रे नमः
745 ओं हन्त्रे नमः
746 ओं धर्मजागरित्रे नमः
747 ओं धवाय नमः
748 ओं कर्त्रे नमः
749 ओं क्षेत्रकराय नमः
750 ओं क्षेत्रप्रदाय नमः
751 ओं क्षेत्रज्ञाय नमः
752 ओं आत्मविदे नमः
753 ओं क्षेत्रिणे नमः
754 ओं क्षेत्रहराय नमः
755 ओं क्षेत्रप्रियाय नमः
756 ओं क्षेमकराय नमः
757 ओं मरुते नमः
758 ओं भक्तिप्रदाय नमः
759 ओं मुक्तिदाय नमः
760 ओं शक्तिदाय नमः
761 ओं युक्तिदायकाय नमः
762 ओं शक्तियुजे नमः
763 ओं मौक्तिकस्रग्विणे नमः
764 ओं सूक्तये नमः
765 ओं आम्नायसूक्तिगाय नमः
766 ओं धनञ्जयाय नमः
767 ओं धनाध्यक्षाय नमः
768 ओं धनिकाय नमः
769 ओं धनदाधिपाय नमः
770 ओं महाधनाय नमः
771 ओं महामानिने नमः
772 ओं दुर्योधनविमानिताय नमः
773 ओं रत्नाकराय नमः
774 ओं रत्नरोचिषे नमः
775 ओं रत्नगर्भाश्रयाय नमः
776 ओं शुचये नमः
777 ओं रत्नसानुनिधये नमः
778 ओं मौलिरत्नभासे नमः
779 ओं रत्नकङ्कणाय नमः
780 ओं अन्तर्लक्ष्याय नमः
781 ओं अन्तरभ्यासिने नमः
782 ओं अन्तर्ध्येयाय नमः
783 ओं जितासनाय नमः
784 ओं अन्तरङ्गाय नमः
785 ओं दयावते नमः
786 ओं अन्तर्मायाय नमः
787 ओं महार्णवाय नमः
788 ओं सरसाय नमः
789 ओं सिद्धरसिकाय नमः
790 ओं सिद्धये नमः
791 ओं सिद्ध्याय नमः
792 ओं सदागतये नमः
793 ओं आयुः प्रदाय नमः
794 ओं महायुष्मते नमः
795 ओं अर्चिष्मते नमः
796 ओं ओषधीपतये नमः
797 ओं अष्टश्रियै नमः
798 ओं अष्टभागाय नमः
799 ओं अष्टककुब्व्याप्तयशसे नमः
800 ओं व्रतिने नमः
801 ओं अष्टापदाय नमः
802 ओं सुवर्णाभाय नमः
803 ओं अष्टमूर्तये नमः
804 ओं त्रिमूर्तिमते नमः
805 ओं अस्वप्नाय नमः
806 ओं स्वप्नगाय नमः
807 ओं स्वप्नाय नमः
808 ओं सुस्वप्नफलदायकाय नमः
809 ओं दुस्स्वप्नध्वंसकाय नमः
810 ओं ध्वस्तदुर्निमित्ताय नमः
811 ओं शिवङ्कराय नमः
812 ओं सुवर्णवर्णाय नमः
813 ओं सम्भाव्याय नमः
814 ओं वर्णिताय नमः
815 ओं वर्णसम्मुखाय नमः
816 ओं सवर्णमुखरीतीरशिव ध्यातपदाम्बुजाय नमः
817 ओं दाक्षायणीवचस्तुष्टाय नमः
818 ओं दुर्वासदृष्टिगोचराय नमः
819 ओं अम्बरीषव्रतप्रीताय नमः
820 ओं महाकृत्तिविभञ्जनाय नमः
821 ओं महाभिचारकध्वंसिने नमः
822 ओं कालसर्पभयान्तकाय नमः
823 ओं सुदर्शनाय नमः
824 ओं कालमेघश्यामाय नमः
825 ओं श्रीमन्त्रभाविताय नमः
826 ओं हेमाम्बुजसरस्नायिने नमः
827 ओं श्रीमनोभाविताकृतये नमः
828 श्री प्रदत्ताम्बुजस्रग्विणे
829 ओं श्री केलये नमः
830 ओं श्रीनिधये नमः
831 ओं भवाय नमः
832 ओं श्रीप्रदाय नमः
833 ओं वामनाय नमः
834 ओं लक्ष्मीनायकाय नमः
835 ओं चतुर्भुजाय नमः
836 ओं संतृप्ताय नमः
837 ओं तर्पिताय नमः
838 ओं तीर्थस्नातृसौख्यप्रदर्शकाय नमः
839 ओं अगस्त्यस्तुतिसंहृष्टाय नमः
840 ओं दर्शिताव्यक्तभावनाय नमः
841 ओं कपिलार्चिषे नमः
842 ओं कपिलवते नमः
843 ओं सुस्नाताघविपाटनाय नमः
844 ओं वृषाकपये नमः
845 ओं कपिस्वामिमनोन्तस्स्थितविग्रहाय नमः
846 ओं वह्निप्रियाय नमः
847 ओं अर्थसंभवाय नमः
848 ओं जनलोकविधायकाय नमः
849 ओं वह्निप्रभाय नमः
850 ओं वह्नितेजसे नमः
851 ओं शुभाभीष्टप्रदाय नमः
852 ओं यमिने नमः
853 ओं वारुणक्षेत्रनिलयाय नमः
854 ओं वरुणाय नमः
855 ओं वारणार्चिताय नमः
856 ओं वायुस्थानकृतावासाय नमः
857 ओं वायुगाय नमः
858 ओं वायुसम्भृताय नमः
859 ओं यमान्तकाय नमः
860 ओं अभिजननाय नमः
861 ओं यमलोकनिवारणाय नमः
862 ओं यमिनामग्रगण्याय नमः
863 ओं संयमिने नमः
864 ओं यमभाविताय नमः
865 ओं इन्द्रोद्यानसमीपस्थाय नमः
866 ओं इन्द्रदृग्विषयाय नमः
867 ओं प्रभवे नमः
868 ओं यक्षराट्सरसीवासाय नमः
869 ओं अक्षय्यनिधिकोशकृते नमः
870 ओं स्वामितीर्थकृतावासाय नमः
871 ओं स्वामिध्येयाय नमः
872 ओं अधोक्षजाय नमः
873 ओं वराहाद्यष्टतीर्थाभिसेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः
874 ओं पाण्डुतीर्थाभिषिक्ताङ्गाय नमः
875 ओं युधिष्ठिरवरप्रदाय नमः
876 ओं भीमान्तःकरणारूढाय नमः
877 ओं श्वेतवाहनसख्यवते नमः
878 ओं नकुलाभयदाय नमः
879 ओं माद्रीसहदेवाभिवन्दिताय नमः
880 ओं कृष्णशपथसन्धात्रे नमः
881 ओं कुन्तीस्तुतिनताय नमः
882 ओं दमिने नमः
883 ओं नारदादिमुनिस्तुत्याय नमः
884 ओं नित्यकर्मपरायणाय नमः
885 ओं दर्शिताव्यक्तरूपाय नमः
886 ओं वीणानादप्रमोदिताय नमः
887 ओं षट्कोटितीर्थचर्यावते नमः
888 ओं देवतार्थकृताश्रमाय नमः
889 ओं बिल्वामलजलस्नायिने नमः
890 ओं सरस्वत्यम्बुसेविताय नमः
891 ओं तुम्बुरूदकसंस्पर्शजनचित्ततमोsपहाय नमः
892 ओं मत्स्यवामनकूर्मादितीर्थराजाय नमः
893 ओं पुराणभृते नमः
894 ओं चक्रध्येयपदाम्बुजाय नमः
895 ओं शङ्खपूजितपादुकाय नमः
896 ओं रामतीर्थविहारिणे नमः
897 ओं बलभद्रप्रतिष्ठिताय नमः
898 ओं जामदग्न्यसरस्तीर्थजलसंचेनतर्पिताय नमः
899 ओं पापापहारिकीलालसुस्नाताघविनाशनाय नमः
900 ओं नभोगङ्गाभिषिक्ताय नमः
901 ओं नागतीर्थाभिषेकवते नमः
902 ओं कुमारधारातीर्थस्थाय नमः
903 ओं वटुवेषाय नमः
904 ओं सुमेखलाय नमः
905 ओं वृद्धस्य सुकुमारत्वप्रदाय नमः
906 ओं सौन्दर्यवते नमः
907 ओं सुखिने नमः
908 ओं प्रियंवदाय नमः
909 ओं महाकुक्षये नमः
910 ओं इक्ष्वाकुकुलनन्दनाय नमः
911 ओं नीलगोक्षीरधाराभुवे नमः
912 ओं वराहाचलनायकाय नमः
913 ओं भरद्वाजप्रतिष्ठावते नमः
914 ओं बृहस्पतिविभाविताय नमः
915 ओं अञ्जनाकृतपूजावते नमः
916 ओं आञ्जनेयकरार्चिताय नमः
917 ओं अञ्जनाद्रिनिवासाय नमः
918 ओं मुञ्जकेशाय नमः
919 ओं पुरन्दराय नमः
920 ओं किन्नरद्वयसम्बन्धिवन्धमोक्षप्रदायकाय नमः
921 ओं वैखानसमखारम्भाय नमः
922 ओं वृषज्ञेयाय नमः
923 ओं वृषाचलाय नमः
924 ओं वृषकायप्रभेत्त्रे नमः
925 ओं क्रीडनाचारसम्भ्रमाय नमः
926 ओं सौवर्चलेयविन्यस्तराज्याय नमः
927 ओं नारायणप्रियाय नमः
928 ओं दुर्मेधोभञ्जकाय नमः
929 ओं प्राज्ञाय नमः
930 ओं ब्रह्मोत्सवमहोत्सुकाय नमः
931 ओं भद्रासुरशिरच्छेत्रे नमः
932 ओं भद्रक्षेत्रिणे नमः
933 ओं सुभद्रवते नमः
934 ओं मृगयाsक्षीणसन्नाहाय नमः
935 ओं सङ्खराजन्यतुष्टिदाय नमः
936 ओं स्थाणुस्थाय नमः
937 ओं वैनतेयाङ्गभाविताय नमः
938 ओं अशरीरवते नमः
939 ओं भोगीन्द्रभोगसंस्थानाय नमः
940 ओं ब्रह्मादिगणसेविताय नमः
941 ओं सहस्रार्कच्छटाभास्वद्विमानान्तस्स्थिताय नमः
942 ओं गुणिने नमः
943 ओं विष्वक्सेनकृतस्तोत्राय नमः
944 ओं सनन्दनवरीवृताय नमः
945 ओं जाह्णव्यादिनदीसेव्याय नमः
946 ओं सुरेशाद्यभिवन्दिताय नमः
947 ओं सुराङ्गनानृत्यपराय नमः
948 ओं गन्धर्वोद्गायनप्रियाय नमः
949 ओं राकेन्दुसङ्कासनखाय नमः
950 ओं कोमलाङ्घ्रिसरोरुहाय नमः
951 ओं कच्छपप्रपदाय नमः
952 ओं कुन्दगुल्फकाय नमः
953 ओं स्वच्छकूर्पराय नमः
954 ओं मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटिदेशस्थमेखलाय नमः
955 ओं प्रोल्लसच्छुरिकाभास्वत्कटिदेशाय नमः
956 ओं शुभङ्कराय नमः
957 ओं अनन्तपद्मजस्थाननाभये नमः
958 ओं मौक्तिकमालिकाय नमः
959 ओं मन्दारचाम्पेयमालिने नमः
960 ओं रत्नाभरणसम्भृताय नमः
961 ओं लम्बयज्ञोपवीतिने नमः
962 ओं चन्द्रश्रीखण्डलेपवते नमः
963 ओं वरदाय नमः
964 ओं अभयदाय नमः
965 ओं चक्रिणे नमः
966 ओं शङ्खिने नमः
967 ओं कौस्तुभदीप्तिमते नमः
968 ओं श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय नमः
969 ओं लक्ष्मीसंश्रितहृत्तटाय नमः
970 ओं नीलोत्पलनिभाकाराय नमः
971 ओं शोणाम्भोजसमाननाय नमः
972 ओं कोटिमन्मथलावण्याय नमः
973 ओं चन्द्रिकास्मितपूरिताय नमः
974 ओं सुधास्वच्छोर्ध्वपुण्ड्राय नमः
975 ओं कस्तूरीतिलकाञ्चिताय नमः
976 ओं पुण्डरीकेक्षणाय नमः
977 ओं स्वच्छाय नमः
978 ओं मौलिशोभाविराजिताय नमः
979 ओं पद्मस्थाय नमः
980 ओं पद्मनाभाय नमः
981 ओं सोममण्डलगाय नमः
982 ओं बुधाय नमः
983 ओं वह्निमण्डलगाय नमः
984 ओं सूर्याय नमः
985 ओं सूर्यमण्डलसंस्थिताय नमः
986 ओं श्रीपतये नमः
987 ओं भूमिजानये नमः
988 ओं विमलाद्यभिसंवृताय नमः
989 ओं जगत्कुटुम्बजनित्रे नमः
990 ओं रक्षकाय नमः
991 ओं कामितप्रदाय नमः
992 ओं अवस्थात्रययन्त्रे नमः
993 ओं विश्वतेजस्स्वरूपवते नमः
994 ओं ज्ञप्तये नमः
995 ओं ज्ञेयाय नमः
996 ओं ज्ञानगम्याय नमः
997 ओं ज्ञानातीताय नमः
998 ओं सुरातिगाय नमः
999 ओं ब्रह्माण्डान्तर्बहिव्याप्ताय नमः
1000 ओं वेङ्कटाद्रिगदाधराय नमः


1001 ओं केशवाय नमः
1002 ओं नारायणाय नमः
1003 ओं माधवाय नमः
1004 ओं गोविन्दाय नमः
1005 ओं विष्णवे नमः
1006 ओं मधुसूदनाय नमः
1007 ओं त्रिविक्रमाय नमः
1008 ओं वामनाय नमः
1009 ओं श्रीधराय नमः
1010 ओं हृषीकेशाय नमः
1011 ओं पद्मनाभाय नमः
1012 ओं दामोदराय नमः
                           मङ्गलानि भवन्तु